Skip to Content

Verklaring betreffende gegevensbescherming voor Facebook Fanpages

Status September 12, 2020

 

1 Inleiding

Het doet ons plezier dat u interesse hebt voor onze Facebook Fanpage (“Fanpage”) en voor ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. We leven de wettelijke bepalingen over gegevensbescherming en gegevensbeveiliging na.

Daarom moeten we bijgevolg voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR), en alle andere relevante wetten inzake bescherming van persoonlijke gegevens.

Hierna volgt informatie over welke persoonsgegevens wij verzamelen bij het aanbieden van deze dienst en hoe we deze gegevens verwerken.

 

2 Verantwoordelijke partij / Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Henkel Belgium NV, Esplanade 1, postbus 101, 1020 Brussel (“wij”, “ons” of “Henkel”) is de verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking die vereist is om de dienst te leveren en zoals beschreven in deze verklaring betreffende de gegevensbescherming. Dit sluit de gegevensverwerking van de zogenaamde “Site-Insights” uit, waarvoor we de verantwoordelijkheid delen met Facebook Ireland Limited (“Facebook”).

Denk eraan dat het gebruik van onze Fanpage leidt tot verdere verwerking van uw persoonsgegevens door Facebook, niet beperkt tot de “Site-Insights”-optie. In zoverre (in het bijzonder met betrekking tot de technische mogelijkheid om deze Fanpage te gebruiken) verwijzen we naar de verklaring betreffende gegevensbescherming door Facebook via https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Indien onze Fanpage gekoppeld is aan andere websites of online inhoud, dan gelden respectievelijk de verklaringen betreffende gegevensbescherming van die diensten.

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Delegate, functionaris voor gegevensbescherming Dhr. Jan Sturtewagen op het adres Henkel Belgium NV, Esplanade 1, postbus 101, 1020 Brussel, of via compliance.benelux@henkel.com.

 

3 Algemene verwerking van gegevens

3.1 Communicatie met ons/Community Management

Regelmatig ontvangen we privé-berichten met inhoud rechtsreeks aan ons geadresseerd. We regularly receive private messages with content directly addressing us. Indien u met ons contact opneemt, bijvoorbeeld om een (privé-)vraag te stellen over een product dat we hebben voorgesteld op onze Fanpage, dan zullen we gebruikmaken van uw naam, uw gebruikersnaam en eventueel uw e-mailadres en andere gegevens die u ons hebt verstrekt om op uw vraag te antwoorden.

De verwerking gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR) of omwille van ons gerechtvaardigd belang om u de gewenste informatie te verstrekken (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

Na het beantwoorden van uw vraag, verwijderen we uw vraag en alle informatie binnen een termijn van één (1) jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin uw vraag werd beantwoord.

Daarnaast worden opmerkingen en andere inhoud die worden bekendgemaakt op Henkel's Fanpage en in andere openbare ruimtes van Facebook, die rechtstreeks voor ons bedoeld zijn of op een andere manier ons betreffen (bijvoorbeeld inhoudelijke over een product van Henkel), door ons verzameld om te kunnen reageren op de respectievelijke inhoud. We kunnen dienovereenkomstig reageren, afhankelijk van het soort inhoud. We kunnen bijvoorbeeld de auteur benaderen om te helpen met het gebruik van onze producten of feedback en beoordelingen overwegen bij het verbeteren van onze producten. We maken ook rapporten over de prestaties van een inhoudelijk bericht, met inbegrip van de likes en engagement acties met als doel om er zelf over te leren en ons public relations netwerk te verbeteren.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen (met name gerechtvaardigd belang) die ons in staat stellen om adequaat te reageren op openbare communicatie die betrekking heeft op ons (art. 6 para 1 f) GDPR).

Inhoud die u op onze Fanpage of in andere openbare ruimtes van Facebook heeft geplaatst, kan worden verwijderd op eenzelfde manier als dit mogelijk is met andere van uw bijdragen op het platform. We behouden ook het recht voor om oudere reacties van onze Fanpage van tijd tot tijd te verwijderen. Als u inhoud uit onze Fanpage wenst te verwijderen, stuur ons een e-mail naar het hierboven genoemde adres.

 

3.2 Community-Functies

U hebt de keuze uit verschillende functies die we aanbieden op onze Fanpage om te communiceren met anderen, zoals het posten van een reactie op onze wall, een opmerking plaatsen, en een post liken of delen.

We willen erop wijzen dat dit gedeelte openbaar is en dat bijgevolg alle informatie die u post of meedeelt voor registratie voor anderen zichtbaar is. We kunnen niet controleren op welke manier de gebruikers van onze Fanpage deze informatie behandelen. We kunnen vooral niet voorkomen dat anderen u berichten sturen.

Alle gegevens die u verstrekt voor de community-functies verwerken we met het oog op de correcte werking van deze functies. Zonder gegevens kunnen we u de community-functies niet bieden. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit nodig is voor het gebruik van onze diensten of de uitvoering van een overeenkomst (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR), of omdat het een gerechtvaardigd belang vorm om het gebruik van onze functies zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken (Art. 6 para 1 f) GDPR).

 

3.3 Sectoropvolging

We volgen alle publicaties op in verband met de bedrijfssectoren waarin we actief zijn, d.w.z. Beauty Care (schoonheids- en verzorgingsproducten), Adhesive Technologies (kleefstoffen) en Laundry and Home Care (was- en reinigingsmiddelen). Daarom verzamelen we de inhoud die in de openbare rubrieken van Social Media wordt gepost en verband houdt met deze bedrijfssectoren (bv. inhoud waarin een cosmeticaproduct of wasmiddel wordt besproken of gedemonstreerd).

De inhoud in verband met onze bedrijfssectoren wordt opgeslagen en onderzocht met het doel inzicht te verwerven in het openbare debat aangaande deze bedrijfssectoren. De verworven inzichten zullen we gebruiken om onze eigen publiekscommunicatie te verbeteren en in overeenstemming te brengen met het openbare debat. De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van de wettelijke regels. Deze staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om onze publiekscommunicatie te verbeteren door ze in overeenstemming te brengen met het openbare debat (Art. 6, §1, f) GDPR).

We verwijderen inhoud die in de openbare ruimte van Social Media-platforms wordt verzameld uit onze systemen een jaar na het verzamelen. Indien u, op welk moment dan ook, content van onze Fanpage wilt verwijderen, stuur ons een e-mail naar het hierboven genoemde adres.

 

3.4 Loterijen en andere wedstrijden

Nu en dan bieden we op onze Fanpage loterijen en andere wedstrijden. Indien u wil deelnemen, vragen we u om identificatie- en contactgegevens te bezorgen (zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres enz.; meer informatie kan vereist zijn voor de wedstrijd, bijvoorbeeld het antwoord op een quizvraag, foto’s of het resultaat van een online game). We gebruiken deze informatie voor de correcte uitvoering van de loterij of wedstrijd, en indien nodig voor juridische verdediging of om misbruik op te sporen.

Meer informatie vindt u in de deelnamevoorwaarden voor elke loterij/wedstrijd. Indien u ons uw toestemming gaf bij de deelname aan de loterij/wedstrijd gebruiken we uw informatie voor de doeleinden opgenomen in de verklaring van toestemming.

De verwerking van gegevens gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is voor de correcte uitvoering van de loterij/wedstrijd (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR), omdat u ons uw toestemming gaf (Art. 6 para. 1 a) GDPR) of in het kader van ons gerechtvaardigd belang om fraude te voorkomen of om een efficiënte juridische verdediging te vrijwaren (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

De duur voor het opslaan van gegevens zal vermeld worden in de respectieve verklaring betreffende gegevensbescherming voor elke loterij/wedstrijd.

 

3.5 Uitnodigingen voor evenementen

Nu en dan kondigen we evenementen aan op onze Fanpage, waarvoor een registratie kan vereist zijn. Indien u zich registreert voor een van onze evenementen verwerken we de door u bij registratie verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, contactgegevens en communicatie (telefoonnummer en e-mailadres) en de andere informatie die vereist zijn voor het evenement (bijvoorbeeld om de gastenlijst samen te stellen, accreditatie, toegangscontrole, planning van de ruimte en catering) en/of informatie die noodzakelijk is om u uw uitnodiging en informatie voor het specifieke evenement te bezorgen. Bovendien is het mogelijk dat we uw informatie gebruiken om misbruik op te sporen en met het oog op onze juridische verdediging.

De verwerking van gegevens gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is voor de registratie voor en deelname aan een evenement (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR) of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om fraude te bestrijden of om een efficiënte juridische verdediging te vrijwaren (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

Indien u zich registreert voor een evenement, zullen we registratiedata verwijderen binnen drie jaar na afloop van het kalenderjaar waarin het evenement heeft plaats gevonden.

 

3.6 Chatbot

We stellen een chatbot ter beschikking op onze Fanpage. Het is mogelijk om de chatbot te gebruiken zonder persoonsgegevens te delen. Indien u persoonlijke informatie invoert in het tekstvak bij het gebruik van de chatbot, dan zullen we uw gegevens enkel gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Indien we uw vraag bewaren voor een proces van interne herziening, dan zullen we uw persoonsgegevens vooraf verwijderen.

De verwerking van gegevens gebeurt op grond van wettelijke bepalingen, die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is om uw vraag te beantwoorden (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR) of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om fraude te bestrijden of om een efficiënte juridische verdediging te vrijwaren (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

Indien u niet instemde met een langere opslagtermijn, d.w.z. binnen ons klantrelatiebeheer, zullen we uw gegevens enkel opslaan zolang dit nodig is om de aan de bovenvermelde doeleinden te voldoen of zolang dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren.

 

3.7 Testen van een product

U hebt mogelijk uw contactgegevens en uw adres opgegeven tijdens uw deelname aan het testen van een product die we via onze Fanpage hebben uitgevoerd. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de product test. We sturen uw gegevens niet door naar derden, tenzij voor het uitvoeren van de product test.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de product (art. 6 para 1 b) GDPR).

Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur, bijvoorbeeld in het kader van ons klantenrelatiebeheer, slaan we de gegevens niet langer op dan nodig is om aan het bovengenoemde doel te voldoen of zolang als vereist is in het geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

3.8 Enquêtes

Mogelijk hebt u uw contactgegevens verstrekt, bijvoorbeeld uw e-mailadres tijdens uw deelname aan een enquête. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de enquête.

We sturen uw gegevens niet door naar derden, tenzij voor het uitvoeren van de enquête.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van uw antwoorden in de enquête waaraan u hebt deelgenomen (art. 6 para 1 f) GDPR).

Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur, bijvoorbeeld in het kader van ons klantenrelatiebeheer slaan we de gegevens niet langer op dan nodig is om aan het bovengenoemde doel te voldoen of zolang als vereist is in het geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

3.9 Gebruiksanalyse / Site-Insights

In gedeelde verantwoordelijkheid met Facebook analyseren we de manier waarop u onze Fanpage gebruikt (Site-Insights)

De informatie die door de GDPR vereist is aangaande de verwerking van gegevens voor Site-Insight is te lezen op de website van Facebook; momenteel vindt u de verklaring betreffende gegevensbescherming van Facebook via de link https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook zal u de relevante gegevens bezorgen over de overeenkomst tussen Facebook en Henkel AG & Co. KGaA betreffende de verwerking van gegevens als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 GDPR; momenteel vindt u deze informatie via deze link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

In de context van Site-Insight ontvangen we enkel geanonimiseerde statistische gegevens - we hebben bijgevolg geen toegang tot persoonsgegevens die verwerkt worden door Facebook.

 

4 Overdracht van persoonsgegevens

Een mededeling van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:

  • Persoonsgegevens worden meegedeeld aan autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging en, indien nodig, ook aan derden die schade lijden indien dit noodzakelijk is om misbruik van onze diensten te onderzoeken. Dit gebeurt echter enkel indien er specifieke aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik of misbruik. Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld met het oog op het versterken van de voorwaarden voor het gebruik van onze diensten of andere overeenkomsten, of, indien noodzakelijk om wettelijke claims te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen. Ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking is het vrijwaren van de correcte werking van onze website en om desgevallend wettelijke claims te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen. We zijn ook wettelijk verplicht om informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging, overheden die administratieve vergrijpen vervolgen en bestraffen met boetes en de belastingdienst. Ons gerechtvaardigd belang voor de verwerking is het voorkomen van misbruik, het vervolgen van misdrijven en desgevallend het bepalen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims (bijv. Art. 6 para. 1 f) GDPR).

    Voor het leveren van onze diensten moeten we een beroep doen op derden en externe dienstleveranciers binnen een contractuele relatie (“verwerker”). Categorieën van dergelijke verwerkers kunnen zijn kantoren, leveranciers van fulfillment-diensten en leveranciers van IT-diensten.

    In dergelijke situaties zal informatie worden meegedeeld aan deze bedrijven of aan individuele personen om verdere verwerking mogelijk te maken. We selecteren zorgvuldig deze externe dienstleveranciers en we onderzoeken hen regelmatig om er zeker van te zijn dat onze privacy gevrijwaard wordt. Verwerkers mogen enkel gegevens gebruiken met het oog op de door ons bepaalde doeleinden. Ze zijn er via overeenkomsten met ons ook toe gebonden om gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met deze verklaring betreffende gegevensbescherming en met Europese en Duitse wetten betreffende gegevensbescherming.

    Binnen het hierboven omschreven kader van potentiële overdrachten, is het ook mogelijk dat de derde, gebonden aan instructies, de gegevens verwerkt buiten de EU (“derde landen”).
  • Elke mededeling van gegevens aan een partij buiten de EU wordt uitgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wetten aangaande gegevensbescherming. Voor zover de Europese Commissie niet verklaard heeft dat een derde land een afdoende niveau van gegevensbescherming biedt, zullen we voldoende garanties bieden om te zorgen voor afdoende bescherming van uw gegevens. Hiertoe kan met de verwerker een overeenkomst worden afgesloten waarin de EU Standard Contract Clauses (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm) zijn opgenomen.
  • Tijdens de verdere ontwikkeling van onze activiteiten is het mogelijk dat de structuur van Henkel Nederland verandert door wijziging van de rechtsvorm, oprichting, verwerving of verkoop van dochterondernemingen, bedrijfsafdelingen of -onderdelen. In geval van dergelijke transacties wordt de klantinformatie samen doorgegeven met het onderdeel van het bedrijf dat wordt overgedragen. Hiertoe zorgen we ervoor elke mededeling van persoonsgegevens aan derden verloopt in overeenstemming met deze verklaring betreffende gegevensbescherming en toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Een dergelijke overdracht van persoonsgegevens kan worden gerechtvaardigd door een gerechtvaardigd belang om indien nodig de structuur van ons bedrijf aan te passen aan de economische omstandigheden (Art. 6 para. 1 f) GDPR).

 

5 Uw rechten als gegevenssubject

Als gegevenssubject hebt u het recht om op ieder ogenblik informatie te verkrijgen over de over u opgeslagen gegevens. Bovendien hebt u het recht op rechtzetting, het recht op beperking van verwerking en mogelijk het recht op gegevensportabiliteit. Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

DAARNAAST MAG U BEZWAAR INDIENEN TEGEN DE VERWERKING VAN GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; INDIEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS GEBEURT OP GROND VAN ART. 6 PARA. 1 LIT. E OF LIT. 1 f) GDPR).

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze in de toekomst op om het even welk moment intrekken.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Site-Insights treedt Facebook op als de gezamenlijke contactpersoon die alle aanvragen behandelt met betrekking tot de uitoefening van de bovenvermelde rechten.

 

6 Wijziging van deze verklaring betreffende gegevensbescherming

De status van deze verklaring betreffende gegevensbescherming is 12 september 2020.

De ontwikkeling van onze Fanpage kan een impact hebben op de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. We behouden het recht om deze verklaring betreffende gegevensbescherming aan te passen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. We adviseren daarom om regelmatig een bezoek te brengen aan onze Fanpage om op de hoogte te blijven van eventuele updates van onze verklaring betreffende gegevensbescherming.